تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری
Search
Close this search box.

کارگـاه آموزشـی پیشرفتـه

نقش رئولوژی در فرآیند آمیزه سازی پلیمرها

برآورد گرانروی در آلیاژهای پلیمری (سازگار و ناسازگار)

– رابطه بین مورفولوژی آلیاژها و رئولوژی

– نقش رئولوژی در تعیین مورفولوژی مطلوب آلیاژهای پلیمری 

– برآورد گرانروی پلیمرهای پرشده

– بررسی عوامل مختلف فرآیندی و فرمولاسیون در رفتار رئولوژی پلیمرهای پرشده