تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری

شرکت شماره یک