تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری

گزارش عملکرد/ سال 1400