تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری

مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره