تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری

امیر علیزاده منیر