تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری

محمد مهدی خراسانی